• PROVES D’INGRÉS I ACCÉS A LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA

PROVES D' ACCÉS A ENSENYANCES PROFESSIONALS

Termini de presentació

1ra. CONVOCATÒRIA
- INSCRIPCIÓ: Del 9 al 20 de Maig de 2022.
- REALITZACIÓ DE LES PROVES: 27 de Juny.
- LLISTES PROVISIONALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 23 de Maig de 2022.
- LLISTES DEFINITIVES ENSENYAMENTS PROFESSIONALS: 27 de Maig de 2022.

Amb antelació es publicarà a la web del centre la data concreta de les proves per a cada especialitat.

2na. CONVOCATÒRIA
- INSCRIPCIÓ 2na. CONVOCATÒRIA: Del 1 al 14 de Juliol de 2022.
- PROVES 2na. CONVOCATÒRIA: Del 1 al 9 de Setembre de 2022.
- LLISTATS PROVISIONALS PROFESSIONALS 2na. Convocatòria: 15 de Juliol de 2022.
- LLISTES DEFINITIVES PROFESSIONALS 2na. convocatòria: 21 de Juliol de 2022.  

Amb antelació es publicarà a la web del centre la data concreta de les proves per a cada especialitat.

Objecte del tràmit

Per a iniciar els estudis del primer curs dels ensenyaments professionals de Música, serà necessari superar una prova d'accés, d'acord amb l'article 49 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Mitjançant aquesta prova, es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals.
Així mateix, es podrà accedir a cada curs dels ensenyaments professionals de Música sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova, l'aspirant demostre que té els coneixements teoricopràctics i tecnicoinstrumentals.

Qui pot sol·licitar-ho? - Requeriments

Els ensenyaments professionals de Música es cursaran ordinàriament entre els 12 i els 18 anys. L'inici dels ensenyaments professionals amb menys de dotze anys o més de díhuit s'entendrà com a excepcional.
NOTES:
1. Els aspirants amb edats inferior a la que es fixa amb caràcter ordinari, per a iniciar els ensenyaments professionals de Música, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, han d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'accés, per part de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial.
2. Els aspirants amb edats superiors a la que es fixa amb caràcter ordinari podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments professionals de Música.

Taxes - Import de la Taxa: 50,58 €

Taxes 2020:
Proves d'accés música (9665): 50,58 euros per cada especialitat i curs al qual s'opte.
Pagament mitjançant TPV amb targeta de crèdit a la qual accedireu des d'aquesta mateixa pàgina
Podran disposar d'una bonificació del 50 %, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa, les famílies amb mes d'un fill ja matriculat al centre i a més els casos següents:
a) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
b) Membres de famílies monoparentals de categoria general.
c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general.
Podran disposar de l'exempció total del pagament de les taxes, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa, en els casos següents:
c) Els membres de família nombrosa de categoria especial.
b) Membres de famílies monoparentals de categoria especial.
b) Les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i les víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat).
c) Les persones, o fills, que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre).

Si vosté és beneficiari d'una bonificació, aquesta es farà efectiva presentant la documentació requerida en la secretària del centre, una vegada l'autoritat sanitària autoritze l'obertura d'atenció al públic.

Què s'ha de presentar?

a) En el cas d'alumnat menor de 12 anys, autorització expressa de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial per a l'accés als ensenyaments.
b) En el cas d'alumnat major de 18 anys, autorització expressa de la direcció del centre autoritzat a què sol·licita l'ingrés o l'accés.
c) Els aspirants amb alguna discapacitat que necessiten algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A aquest efecte, hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l'administració competent.
La direcció general competent en matèria d'alumnat amb necessitats educatives especials, amb la proposta prèvia dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Aquest òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d'un mes. Podran entendre's desestimades si no es dicta una resolució expressa en el mencionat termini. Contra aquests actes administratius, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que va dictar l'acte.

d) A més, s'omplira l'imprés de la sol·licitud que es troba en l'enllaç de davall i s'enviara una vegada omplit junt amb el Justificant de pagament de la taxa al següent correu electrònic: cpmsantacecilia@santaceciliacullera.com

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’INGRÉS I ACCÉS A PRIMER CURS I A CURSOS DIFERENTS DE PRIMER DE LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA

 

PROVES D’INGRÉS I ACCÉS A LES ENSENYANCES PROFESSIONALS DE MÚSICA

  • Código: PROVES D’INGRÉS I ACCÉS A LES ENSENYANCES PROFESSIONALS
  • Disponibilidad: 147
  • 50,58€