• PROVES D’INGRÉS I ACCÉS A LES ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA

PROVES D' ACCÉS A 2s, 3r i 4t ENSENYANCES ELEMENTALS

PROVES D' INGRÉS A 1P ENSENYANCES ELEMENTALS

Termini de presentació

- INSCRIPCIÓ: Del dia 1 al 14 de Juny de 2022.
- REALITZACIÓDE LES PROVES: Del dia 1 al 9 de Setembre de 2022.
- Amb antelació es publicarà a la web del centre la data concreta de les proves per a cada especialitat.
- LLISTES PROVISIONALS ENSENYAMENTS ELEMENTALS: 16 de Juny de 2022.
- LLISTES DEFINITIVES ENSENYAMENTS ELEMENTALS: 22 de Juny de 2022.

Objecte del tràmit

L'alumnat que vulga iniciar els ensenyaments elementals de Música a través de l'ingrés en primer curs ha de realitzar una prova mitjançant la qual es valoraran les aptituds de l'aspirant per a cursar aquests ensenyaments.
Així mateix, es podrà accedir a cada curs dels ensenyaments elementals sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova realitzada davant d'una comissió d'avaluació designada pel director del centre, l'aspirant demostre que té els coneixements teoricopràctics i tecnicoinstrumentals, necessaris per a seguir amb aprofitament els ensenyaments corresponents, i es valorarà l'edat idònia.

Qui pot sol·licitar-ho? - Requeriments

Els ensenyaments elementals de Música es cursaran ordinàriament entre els 8 i els 12 anys, complits l'any natural d'inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. 
NOTES:
1. Els aspirants amb edats inferiors a les que es fixen amb caràcter ordinari, per a iniciar els ensenyaments elementals de Música, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'ingrés o d'accés, respectivament, per part de la direcció general competent en matèria d'ensenyaments de règim especial.
2. Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'ingrés o d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals de Música.

Taxes - Import de la Taxa: 25,28 €

Taxes 2020
Proves d'ingrés i accés música (9665): 25,28 euros per cada especialitat i curs al qual opten.
Pagament mitjançant TPV amb targeta de crèdit a la qual accedireu des d'aquesta mateixa pàgina
Podran disposar d'una bonificació del 50 %, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa, les famílies amb mes d'un fill ja matriculat al centre i a més els casos següents:
a) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
b) Membres de famílies monoparentals de categoria general.
c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general.

Podran disposar de l'exempció total del pagament de les taxes, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa, en els casos següents:
a) Els membres de família nombrosa de categoria especial.
b) Membres de famílies monoparentals de categoria especial.
b) Les persones que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre) i les víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat).
c) Les persones, o fills, que hagen patit danys físics o psíquics com a conseqüència d'actes terroristes (d'acord amb l'article 38 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre).

Si vosté és beneficiari d'una bonificació, aquesta es farà efectiva presentant la documentació requerida en la secretària del centre, una vegada l'autoritat sanitària autoritze l'obertura d'atenció al públic

A més, s'omplira l'imprés de la sol·licitud que es troba en l'enllaç de davall i s'enviara una vegada omplit junt amb el Justificant de la taxa al següent correu electrònic: cpmsantacecilia@santaceciliacullera.com

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’INGRÉS I ACCÉS A PRIMER CURS I A CURSOS DIFERENTS DE PRIMER DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA

PROVES D’INGRÉS I ACCÉS A LES ENSENYANCES ELEMENTALS DE MÚSICA

  • Código: PROVES D’INGRÉS I ACCÉS A LES ENSENYANCES ELEMENTALS
  • Disponibilidad: 145
  • 25,28€