Convocatòria assamblea ordinària 25 d’abril de 2021

A proposta del President de la Scoietat, en Junta Directiva del dia 7 d’abril de 2021 i de conformitat amb l’article 13 dels vigents Estatus de la Societat, es convoca Junta General Ordinària per al proper dia 25 d’abril de 2021, a les 17.00 hores en primera convocatòria i a les 17.30 hores en segona, a celebrar a l’Auditori de la Societat, per a sotmetre a debat i aprovació, si escau, del següent ordre del dia:

  1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
  2. DONAR COMPTE MEMÒRIA D’ACTIVITATS REALIZADES EN L’EXERCICI 2020
  3. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020.
  4. APROVACIÓ PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES, CONFECCIONAT PER A L’EXERCICI 2020.
  5. PRECS I PREGUNTES